Lobby activiteiten: Januari & Februari 2021

  • Berichtcategorie:Nieuws

Algemeen: 

Coronacrisis
Nu er licht aan het eind van de tunnel gloort wat betreft de coronacrisis, hebben we nog een keer een flits enquête onder onze leden uitgezet. 300 Reacties geven een goed beeld van de huidige stand van zaken. Drie zaken springen er uit: massaal thuiswerken is niet goed voor de teamprestatie, de vergoeding van de overheid is meegenomen maar voor onze bedrijven dekt deze in veel gevallen maar een fractie van de schade, en talloze ondernemers snakken naar het einde van de lockdown. De komende weken zullen we deze resultaten in de aanloop naar de verkiezingen naar buiten brengen. Ook zullen we daarbij nog eens aandacht vragen voor de mogelijkheden die sneltesten bieden – tal van lidbedrijven zijn actief op het punt van coronatesten- om de economie weer terug naar normaal te krijgen, zeker in het licht van het toenemend aantal vaccinaties in ons land.


Arbeidsmarkt & Onderwijs:

Scholing en stages


De stagetekorten die door de coronacrisis zijn ontstaan, zijn nog niet opgelost. In totaal gaat het om bijna 2000 stageplekken die we tekortkomen in ons werkgebied. Dit is problematisch omdat studenten zo hun opleiding niet kunnen afronden. We informeren werkgevers via verschillende kanalen over de (financiële) mogelijkheden om een stagiaire aan te nemen, zoals via dit webinar. Ook monitoren we de belemmeringen die werkgevers hierin ervaren en maken deze landelijk en regionaal bespreekbaar.

Arbeidsmigratie

In het verlengde hiervan willen we het onderwijs voor werkenden flexibeler maken. De infrastructuur binnen mbo- scholen is hier nog niet voldoende op ingericht. Helaas is onze subsidie aanvraag voor 750 gratis (om)scholings- trajecten bij OC&W niet gehonoreerd. We bekijken nu met het samenwerkingsverband van 10 Brabantse mbo- scholen hoe we op een andere manier(om)scholingstrajecten voor sectoren met vacatures kunnen organiseren. Om onze lobby op onderwijsvlak zwaarder aan te zetten is er een nieuwe Commissie Onderwijs in voorbereiding. Hieraan zullen leden uit verschillende regio’s deelnemen. Dit vanuit de overweging dat deze crisis ook het moment is om bedrijfsleven en onderwijs structureel beter met elkaar te verbinden.
In januari hebben we de (veelal negatieve) beeldvorming rondom arbeidsmigrantenhuisvesting via diverse communicatiekanalen ter discussie gesteld. Via twee artikelen hebben we het belang en de noodzaak van grootschalige huisvesting toegelicht aan de hand van enkele best-practices. De artikelen hebben we verspreid onder de Brabantse Wethouders Economie en Wonen en Gedeputeerden. Lees het eerste en tweede artikel hier. Daarnaast hebben we bijgedragen aan een tweetal onderzoeken: 1) een Brabants Migratie Informatiepunt, en 2) de verdere positionering van Arbeidsmigratie binnen het provinciaal beleid. De resultaten van deze onderzoeken verwachten we z.s.m.
Tot slot zijn en in de Tweede Kamer enkele moties aangenomen t.a.v. het ‘Roemer-rapport’. Onze reactie op deze moties bespreken we op zeer korte termijn in de Commissie Arbeidsmigratie.


Arbeidsmarktregio’s

In elke arbeidsmarktregio staat op dit moment de uitwerking van het ‘Aanvullend sociaal pakket’ voor de arbeidsmarkt centraal. Dit pakket bestaat uit verschillende elementen om de crisis op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het zwaartepunt van dit steunpakket ligt op de organisatie van werk-naar-werk dienstverlening, o.a. via een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) per arbeidsmarktregio. Onze vereniging heeft, i.s.m. met de vakbonden, UWV en centrumgemeente, hierin een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Deze taak wordt opgepakt met onze arbeidsmarktbestuurders in de Commissie Bestuurders Werkbedrijven. Omdat Midden-Brabant één van de drie pilotregio’s was, hebben we eind januari onze ervaringen kunnen delen tijdens een virtueel werkbezoek van de SER en NCvO, met onder andere Koningin Máxima.
Tot slot: begin januari presenteerden wij de opbrengsten van ons project ‘Krachtvoer voor ondernemers’ met een publicatie van 25 persoonlijk ondernemersverhalen tijdens het coronajaar 2020. 


Milieu & Duurzaamheid:

Brabantse circulaire Innovatie Top 20

De Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 brengt initiatieven voor het voetlicht die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Noord-Brabant. De bekendmaking vond op 2 februari plaats tijdens een speciale live-uitzending ter gelegenheid van de Week van de Circulaire Economie. De volledige top 20 kwam aan bod in korte filmpjes die de genomineerden zelf hadden opgenomen. De vijf beste inzendingen mochten hun innovaties pitchen. Daarna kreeg de jury de gelegenheid vragen te stellen. Op basis daarvan is de uiteindelijke winnaar kozen. Met ‘de eerste echte circulaire keuken’ ging Chainable uit Gilze naar huis met zowel de jury- als de publieksprijs van de eerste editie van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20. Chainable won een bedrag van € 5000 en krijgt twee dagen begeleiding vanuit de BOM.

Stikstof

It’s the stikstof stupid! Onze nieuwe (landelijk) voorzitter Ingrid Thijssen heeft het thema stikstof weer hoog op de politieke agenda gezet. Wij hebben daar ook een poging toe gedaan, middels een ingezonden brief in de Brabant Pers van de Brabantse kringvoorzitter met als motto: ‘geef ons ruimte voor wederopbouw’! Inmiddels staat vast dat er tal van industriële bedrijven beperkt worden in hun ontwikkelmogelijkheden als gevolg van de stikstof wet- en regelgeving, en weten we dat aanleg van hoofdinfrastructuur ernstig wordt belemmerd. Van diverse zijden wordt een beroep op ons gedaan de Haagse politiek hier luid en duidelijk op aan te spreken.

Waterstof
 
Onder leiding van Marc Hendrikse is een aantal bedrijven dat een grote rol vertolkt in het waterstofvraagstuk, bij elkaar gekomen om verdere bevindingen van de eerste sessie te bespreken. Het is cruciaal om de hele keten erbij te betrekken, verder moet er aandacht komen voor de onrendabele top van groene waterstof wil het een kans van slagen hebben bij het bedrijfsleven.

Community duurzaamheid

Duurzaamheid: een belangrijk thema in het bedrijfsleven. Van het plaatsen van zonnepanelen op het dak, tot het elektrificeren van productieprocessen: er zijn talloze voorbeelden om van te leren en ter inspiratie. Daarom start VNO-NCW Brabant Zeeland de Community Duurzaamheid, waarin experts en ervaringsdeskundigen hun ervaringen delen én ondernemers met duurzaamheidsdrive met elkaar kunnen sparren over duurzaamheids- initiatieven. Met een digitale netwerksessie op woensdagmiddag 10 februari trapte de community af. Ruim vijftig geïnteresseerden deden nieuwe inzichten op over het thema ‘Financiering van duurzaamheidsinitiatieven’. Het doel van de community is vier keer per jaar bijeen te komen om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. 

Omgevingsbesluit Financiële Zekerstelling

In afstemming met landelijk VNO-NCW is er van de staatssecretaris een toezegging om het Omgevingsbesluit Financiële Zekerstelling opnieuw in de Tweede Kamer te bespreken. Deze zekerstelling is bedoeld voor het schoonmaken van vervuild bedrijfsterrein na onverhoopt faillissement. Voor alle BRZO- en afvalverwerkende bedrijven van aanzienlijk belang omdat dit kan gaan om grote bedragen per bedrijf. Met de provincie Zeeland zijn hierover contacten om de aankomende uitvoeringsregeling praktisch te kunnen gaan toepassen. 

Infrastructuur & Ruimte:

Zero-emissie zones
 
In Zuid-Nederland worden 8 zero-emissie zones ingevoerd, te weten Roosendaal, Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Venlo, Heerlen en Maastricht. VNO-NCW Brabant Zeeland, in samenwerking met LWV, is ambtelijk in gesprek met al deze gemeenten om het ondernemersgeluid te laten horen. Om dit zo goed mogelijk te faciliteren is een maillijst opgesteld met ruim 200 leden die regelmatig bijgepraat worden. Op 1 februari is Paul Teeuwen zijn afstudeeropdracht over Zero-emissie zones gestart bij VNO-NCW Brabant Zeeland. Hij zal de knelpunten in het beleid ophalen bij de ondernemers en advies geven welke knelpunten verholpen dienen te worden om ondernemers te helpen bij het invoeren van de zones.

Zuid-Nederlandse Infra

12 Februari vond het jaarlijkse Zuid-Nederlandse Infraoverleg plaats tussen onze voorzitters Eric van Schagen, Eric de Ruijsscher, Giel Braun en de gedeputeerden. Afgesproken is om gezamenlijk te lobbyen voor de Zuid- Nederlandse infra richting de kabinetsformatie. De focus ligt hierbij op het oplossen van de stikstofproblemen, internationaal OV, multimodaal goederenvervoer en (H)OV-bereikbaarheid van bedrijventerreinen. 

Kruispunt Brabant

Een dag eerder (11 februari) vond de eerste sessie van Kruispunt Brabant plaats. VNO-NCW Brabant Zeeland organiseert samen met de provincie en het Brabantse Mobiliteit Netwerk enkele evenementen die ondernemers helpen bij het thuiswerken/hybride werken post-corona. 22 April is de vervolgsessie over regelingen en kansen ondernemers.

Omgevingsvisie

VNO-NCW is betrokken bij de totstandkoming van omgevingsvisies. Het beleid van de Rijksoverheid om de ruimtelijke inrichting van Nederland opnieuw in kaart te brengen wordt op drie lagen gevoerd: nationaal, provinciaal en gemeentelijk. Provincies en gemeenten zijn daar nu druk mee bezig. Omgevingsvisies zijn kaderstellend en stellen prioriteiten op economische en ecologische gebied. Nationaal zijn De Peel en Zeeuws- Vlaanderen aangewezen als ontwikkelgebied vanwege het bijzondere karakter van deze regio’s. Hiervoor komen extra (financiële) middelen beschikbaar.

Contact:

Ruud Pulles \ Milieu en Duurzaamheid
T 06 398 68584 \ E pulles@vnoncwbrabantzeeland.nl

Nick van Tiggelen T 06 599 74934 \ E tiggelen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Anne Deelen \ Arbeidsmarkt en Onderwijs
T 06 243 59180 \ E deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Marcel Ganzeman T 06 340 98588 \ E ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl

Rik Derksen \ Infrastructuur en RuimteT 06 599 47415 \ E derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Je bekijkt nu Lobby activiteiten: Januari & Februari 2021