Lobby activiteiten: Mei & Juni 2021

  • Berichtcategorie:Nieuws

Algemeen: 

Zeeuwse Marketing Organisaties

Eind 2019 is op initiatief van de grote werkgevers in Zeeland gepleit voor een betere positionering/marketing van Zeeland mede met het oog op de werving van werknemers van buiten de regio. Provincie Zeeland is daarmee aan de slag gegaan en is bezig met de oprichting van een Zeeuwse Marketing Organisatie. VNO-NCW Zeeland trekt samen met de grote werkgevers actief op om te komen tot een goede inrichting van de organisatie en borging van de betrokkenheid van werkgevers. Doel is om Zeeland nadrukkelijk(er) te profileren als een aantrekkelijke woon- en werkprovincie.


Arbeidsmarkt & Onderwijs:

Regionale Mobiliteitsteams

De verwachte crisis op de arbeidsmarkt blijft uit. De werkloosheid blijft beperkt, en de tekorten in sommige sectoren lopen op. Dat betekent dat we de arbeidsmarktsteun anders moeten gaan organiseren dan in eerste instantie verwacht. In zes regionale mobiliteitsteams gaan we werkzoekenden en werkenden helpen met (om-) scholing en begeleiding naar kanssectoren. Ook werkgevers kunnen hier hulp krijgen bij een personeelsvraag (of overschot). Onze vereniging heeft, i.s.m. met de vakbonden, UWV, SBB, onderwijs en gemeenten, hierin een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast gaan we de mobiliteitsteams (in samenwerking met Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk) helpen in het bereiken van werkgevers in de regio’s.

Onderwijs en Scholing

Onze subsidieaanvraag bij NL Leert Door is begin juni gehonoreerd. Dit betekent dat er 5 miljoen euro beschikbaar komt voor het aanbieden van scholings- en begeleidingstrajecten voor werk(zoekend)en naar kanssectoren (in de provincie Brabant). Hiervoor gebruiken we het scholingsplatform Brabant Leert. VNO-NCW Brabant Zeeland is penvoerder van dit project, en werkt in de uitvoering samen met o.a. Provincie Noord-Brabant, MBO Kennispact en FNV. Deze zomer gaan we ‘live’.

Arbeidsmigratie

In juni heeft onze Commissie Arbeidsmigratie input geleverd voor de ontwikkeling van het Brabants Migratie Informatiepunt: een steunpunt waar werkgevers en werknemers terecht kunnen voor hulp en informatie. Daarnaast zijn we betrokken bij de regionale afsprakenkaders die gemeenten nu opstellen in het kader van huisvesting. We zijn blij met deze beweging, maar verzoeken gemeenten dingend om concreet worden in de vorm van regionale targets.

Deeltijd-WW en werkzekerheid

Begin mei hebben we in het kader van de kabinetsformatie een oproep gedaan voor een permanente crisis-overbruggingsregeling, of ook wel Deeltijd-WW. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Brainport Development. We zijn blij dat dit punt is meegenomen in de SER MLT-visie en er een motie is aangenomen in de Tweede Kamer om hier op korte termijn werk van te maken. Daarnaast hebben we de huidige werkgeverslasten in het MKB ter discussie gesteld in een artikel met een van onze bestuursleden.

Milieu & Duurzaamheid:

Nieuwe omgevingswet

De Nieuwe Omgevingswet wordt naar verwachting 1 juli 2022 van kracht. Voor risicobedrijven en afvalbedrijven wordt daarbij een Financiële Zekerstelling ten behoeve van milieurisico’s bij faillissement gevraagd. VNO-NCW Brabant Zeeland is betrokken bij het landelijk overleg met onder meer het InterProvinciaal Overleg (IPO) over de voorwaarden. Ook vindt er nog steeds overleg plaats over de gebruikte methodieken voor het bepalen van de contouren voor externe veiligheid (de zgn. Aandachtsgebieden). In beide dossiers lijkt er steeds meer begrip voor de door de industrie aangedragen bezwaren op de huidige voorstellen.

Stikstof

Door enkele publicaties is het zogeheten ‘extern salderen’ van stikstofrechten in Brabant onder vuur komen te liggen. De kritiek richt zich op de vraag of er echte stikstofrechten, of alleen papieren stikstofrechten verhandeld mogen worden. Een rondje langs de industrie in Zeeland leerde ons dat deze latente ruimte niet ter beschikking zal stellen. Ook voor wat betreft de stikstofrechten van veehouderijen gaat het alleen om handel in echte stikstofrechten, maar kennelijk is dat nog niet goed vastgelegd. Bij de provincie Brabant hebben wij inmiddels aangedrongen op aanpassing van deze regeling. Extern salderen is vooralsnog de enige mogelijkheid om te voorzien in ontwikkelruimte voor de industrie – en ook voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld -, en dus hard nodig. De verwachting is dat alle provincies daar binnenkort formeel mee instemmen, waarna bedrijven en overheden daar dan officieel gebruik van kunnen maken.
In Zeeland wordt met de provincie onderzocht hoe een grootschalige implementatie van walstroom bij de bedrijven met kades kan bijdragen aan de reductie van (NOx) uitstoot door zeeschepen.”

Waterstof

Op basis van eerdere gesprekken met relevante stakeholders uit de waterstofketen hebben we samen met LWV een flyer opgeleverd die de lobby richting het Rijk en de provincie stroomlijnt en het Zuid-Nederlandse bedrijfsleven helpt kansen te pakken. Onder meer wordt hierin gepleit om de vergunningverlening te stroomlijnen en onrendabele toppen van innovaties te financieren. De timing lijkt goed te zijn nu het demissionair kabinet inzet op het (deels) ombouwen van het gasnet zodat het ook geschikt is voor waterstof in de toekomst.

Circulaire Economie

Na het succes van vorig jaar worden er voorbereidingen getroffen om tijdens de week van de circulariteit (31 januari t/m 5 februari 2022), in zowel Brabant als Zeeland een prijsvraag uit te schrijven voor het beste circulaire initiatief/product. Eerder is die prijs in Brabant uitgereikt aan Chainable, een bedrijf dat circulaire keukens aanbiedt.

Moet de industrie van het gas af?

Enkele jaren geleden riep de toenmalige minister Wiebes de industrie op ‘zoveel mogelijk van het gas af te gaan’. Inmiddels is duidelijk dat de soep niet zo heet gegeten kan worden, zo bleek tijdens de laatste bijeenkomst van onze community duurzaamheid/energietransitie. Elektrificatie van de industrie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie, maar de netcongestie – een overbelast elektriciteitsnetwerk – zorgt er voor dat er vaak (nog) geen alternatieven zijn. Inmiddels is VNO-NCW Brabant Zeeland in gesprek met zowel het provinciebestuur als Enexis over maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn om de energietransitie op de bedrijventerreinen toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar: snel van het gas af als industrie komt daardoor wel in een ander daglicht te staan. Voor de grote industrieclusters in ons land kan waterstof een alternatief zijn, maar ook dat kan niet op stel en sprong, want dat vereist aanpassingen aan de ondergrondse leidingen-infrastructuur.


Infrastructuur & Ruimte:

Zero-emissie Stadslogistiek

Stagiair Paul Teeuwen heeft zijn onderzoek naar de zero-emissie zones afgerond. Het onderzoek wijst op tekortkomingen op het gebied van communicatie door overheden over de invoering van de zones, eenduidige wet- en regelgeving en zicht op praktische consequenties. VNO-NCW gaat in gesprek met de gemeenten om een communicatielijn op te stellen en gaat opzoek naar diverse haalbaarheidsstudies bij ondernemers.

Goederencorridor Zuid

VNO-NCW Brabant Zeeland is uitgenodigd om input te leveren over de goederencorridor Zuid. Deze nieuw op te richten goederencorridor loopt van (zeehavens) Amsterdam naar Antwerpen. Prioriteit is de multimodale bereikbaarheid van Zeeland en West-Brabant. Economische clusters North Sea Port en Port of Moerdijk hebben hierin een bijzondere positie vanwege de havendelta.

Aanpak Deltaweg (N256) in Zeeland
VNO-NCW Zeeland zit aan tafel bij de herontwikkeling van de Deltaweg. Wij sturen vooral aan op de robuustheid van de weg. Dit betekent ombouw tot een 2×2-baansweg. Helaas valt de Midden-Zeelandbrug buiten de scope. Wij vinden dat de haalbaarheid van een 2x2baans Zeelandbrug ook onderzocht moet worden. De corridor Goes-Gent is momenteel robuust, dit moet eigenlijk doorgetrokken worden van Gent naar Rotterdam.

Westerscheldetunnel

VNO-NCW Zeeland voorzitter Eric de Ruijsscher heeft in de Tweede Kamer gepleit voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

Verstedelijkings-akkoorden

In Brabant worden een viertal verstedelijkingsakkoorden gesloten in Stedelijke regio Tilburg-Breda, Bergen-op-Zoom – Roosendaal, Brainport en ’s-Hertogenbosch-Oss. Bij al deze akkoorden is VNO-NCW Brabant Zeeland bestuurlijk betrokken. Naast de woningbouw gaan deze akkoorden ook over de investeringen in de infrastructuur en de economische ontwikkeling van het gebied.

Contact:

Ruud Pulles \ Milieu en Duurzaamheid
T 06 398 68584 \ E pulles@vnoncwbrabantzeeland.nl

Nick van Tiggelen T 06 599 74934 \ E tiggelen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Anne Deelen \ Arbeidsmarkt en Onderwijs
T 06 243 59180 \ E deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Marcel Ganzeman T 06 340 98588 \ E ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl

Rik Derksen \ Infrastructuur en RuimteT 06 599 47415 \ E derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Je bekijkt nu Lobby activiteiten: Mei & Juni 2021