Verslag bestuursvergadering en lopende activiteiten

  • Berichtcategorie:Nieuws

Als bestuur vinden we het belangrijk dat onze leden op de hoogte zijn en blijven van de zaken die spelen binnen Ondernemend Deurne. In dit kader gaan we jullie regelmatig per nieuwsbrief en via onze site informeren over de lopende zaken. Hierbij nodigen we jullie ook van harte uit om input te leveren, te reageren, ideeën aan te dragen of op welke wijze dan ook feedback te geven naar ons zodat we dit maximaal mee kunnen nemen binnen de belangenbehartiging en activiteiten van Ondernemend Deurne. 

Klankbordgroep

Een aantal leden heeft zich spontaan gemeld om constructief met het bestuur van OD mee te denken. Hieruit is een klankbordgroep ontstaan die aan de slag gaat met verschillende onderwerpen die van belang zijn voor Deurnese ondernemers. De eerste sessie met deze werkgroep wordt voorbereid. 

Contactpersonen benaderen

Als OD willen we graag een koepel vormen voor de diverse netwerkverenigingen die in Deurne actief zijn. Om te voorkomen dat verenigingen ieder afzonderlijk met partijen zoals de gemeente in gesprek moeten, zien wij het als onze taak om de belangen van al deze netwerkverenigingen te behartigen richting de gemeente. Om draagvlak te creëren voor ons gezamenlijke ondernemersplatform, zijn we bezig om contactpersonen van alle netwerkverenigingen in Deurne te benaderen. Er wordt een datum gezocht om een eerste bijeenkomst te organiseren. Gemeente Deurne heeft al aangegeven positief tegenover deze aanpak te staan. 

Afspraak met het nieuwe college 

Als het nieuwe college van de gemeente gevormd is, willen we een afspraak plannen waarin het college de plannen voor de toekomst presenteert aan onze leden, en waarbij leden de kans krijgen om het college te bevragen. De bijeenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in juni en wordt samen met het Ondernemerscafé georganiseerd. 

Lions Club Deurne

Lions Club Deurne heeft OD benaderd in het kader van een gezamenlijke activiteit. Als OD willen wij de Lions graag een platform bieden voor de activiteiten die zij willen organiseren. Hiervan hebben wij Lions Club Deurne op de hoogte gesteld. 

BIZ

Samen met de gemeente Deurne bekijken Ondernemend Deurne, centrummanagement en parkmanagement in Deurne de mogelijkheden voor het opstarten van een BIZ. Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied waarmee geïnvesteerd wordt in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. Denk aan zaken als het verbeteren van verkeersvoorzieningen, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, brandveiligheid en het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking. De gemeente Deurne heeft een aantal bureaus uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor het ontwikkelen van een BIZ in het winkelcentrum en op Kranenmortel, Rijt Oost en West, Binderen en Willige Laagt. De kosten worden evenredig verdeeld over de gemeente Deurne, OD, CM en PMP. Naar aanleiding hiervan heeft PMP aangegeven dat zij eerst nog met de ondernemers op de bedrijventerreinen aan tafel wil om te bespreken of een BIZ voldoende toegevoegde waarde kan bieden. Er moet immers voldoende draagvlak zijn om een BIZ van de grond te krijgen. Het winkelcentrum wil wel al aan de slag met een BIZ. 

Stichting ORO 

Stichting ORO heeft kenbaar gemaakt graag betrokken te willen worden bij het ondernemen in Deurne. Wij hebben ORO benaderd om aan te geven dat we graag het gesprek aangaan om van gedachten te wisselen. 

Bestuursvergaderingen OD 2018 

Op de volgende data staan bestuursvergaderingen gepland.

  • 6 juni
  • 18 juli
  • 31 augustus
  • 12 oktober
  • 23 november

Bestuur Ondernemend Deurne

Je bekijkt nu Verslag bestuursvergadering en lopende activiteiten